Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne https://pier.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky pier.sk“) je Pier Photography, Zelená 6, 940 01, Nové Zámky, e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach pier.sk, fototipy.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „Používateľ“).

Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok pier.sk, fototipy.sk potvrdzuje, že bol so zásadami ochrany osobných údajov oboznámený a súhlasí s nimi.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a  pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a e-mailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach a zákona o účtovníctve, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.
 • Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 • Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k novinkám

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (novinky), sú: e-mailová adresa Dotknutej osoby.
 • Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého emailu s novinkami alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie noviniek Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu kampaní noviniek, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu kampaní noviniek.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s GDPR a/alebo Zákonom.
 • Novinky nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.
 • Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.
 • Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 • Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

 • Osobné a iné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom spolupráce (medzi modelkou/om a fotografom) Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov obce bydliska, pohlavie, dátum narodenia, výška, váha, obvod bokov, obvod pása, obvod hrudníka, veľkosť košíkov (len modelky) farba pleti, farba očí, farba vlasov, dĺžka (typ) vlasov, veľkosť topánok, konfekčná veľkosť, tetovanie a piercing, dosiahnutá úroveň v modelingu, popis skúseností s fotomodelingom, oblasti záujmu pózovania, ochota pracovať za TFP, jazykové znalosti a profilové fotografie Dotknutej osoby.
 • Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok.
 • Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s GDPR a/alebo Zákonom.
 • Služby spojené na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018.